Vật tư tiêu hao – Châu Âu

Tên sản phẩm
Xuất xứ
ĐVT
217114405
Bình cầu đáy bằng 500ml cổ34
Schott-Duran
Cái
217113606
Bình cầu đáy bằng 250ml cổ35
Schott-Duran
Cái
217112404
Bình cầu đáy bằng 100ml cổ22
Schott-Duran
Cái
217111708
Bình cầu đáy bằng 50ml cổ34
Schott-Duran
Cái